پرسش از چیستی نقد بهطور عام و نقد هنر بهطور خاص پرسشی بنیادین و بحث برانگیزی است که پاسخهای متنوع و موشکافانهای را دريافت میکند. امروزه شمار قابل توجهی از هنرمندان، پژوهشگران، مؤسسات آموزشی و پژوهشی، مجلات و مراکز هنری در ايران به موازات مطالعات و پژوهشهای تاریخ هنر و زيباییشناسی، به نقد هنر روی آوردهاند، اما به نظر میرسد هیچ توافق فراگیری درخصوص ماهیت نقد و بهويژه نقد هنر، در میان منتقدین هنر نتوان یافت.

تبارشناسی به مثابة سنت و روشی فلسفی در مطالعة خاستگاهها و زمینههای شکلگیری وضعیت فرهنگی و اجتماعی معاصر، یکی از راههای بازخوانی و بررسی جريانها و رویکردهای جدید نقد هنر است. روشی که با مطالعة علل و عوامل پیدایش و روند تحولات رویدادهای هنری و نقد آنها، فهم چالشها و تبیین مسائل و پاسخ به پرسشهای امروز را ممکن میسازد.

همایش ملی «تبارشناسی و سیر تحول نقد هنر در ایران» به همت پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر و با هدف بررسی زمینههای ظهور جریانها و روشهای جدید نقد و سیر پیدایش و تحول حلقههای نقد هنر برگزار خواهد شد. مقالات برگزیده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ثبت و در کتاب مجموعه مقالات این همایش منتشر خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 اردیبهشت‌‌ماه 1400
اعلام چکیده مقالات برگزیده: 30 اردیبهشت‌ماه 1400
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 15 تیرماه 1400
اعلام مقالات برگزیده: 15 مرداد‌ماه 1400
تاريخ برگزاري همايش: 26 و 27 مهر‌ماه 1400

تماس با ما
خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع امام خمینی، نبش کوچه شهید حسن سخنور، پلاک ۲۹، پژوهشکده هنر
كدپستي : 1137636811
تلفن : ۹۲-۶۶۹۵۶۱۹۰
دورنگار : 66951189
رایانامه : genealogy@aria.ac.ir

پیوندها
پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر
معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر
پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

دانشگاه هنرهای اسلامی_ایرانی استاد محمود فرشچیان
دانشگاه سوره

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)